جدول قیمت گذاری

قیمت ها

هزینه دوره ها

عادی

تومان 30000 ماهیانه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه

استاندارد

تومان 60000 ماهیانه
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
محبوب

پریموم

تومان 75000 ماهیانه
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم

حرفه ای

تومان 99000 ماهیانه
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای

عادی

تومان 3000 هفتگی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی

استاندارد

تومان 6000 هفتگی
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
محبوب

پرمیوم

تومان 7500 هفتگی
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم

حرفه ای

تومان 9900 هفتگی
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
question