جدول قیمت گذاری

قیمت ها

هزینه دوره ها

عادی

تومان ۳۰۰۰۰ ماهیانه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه
 • امکانات اولیه

استاندارد

تومان ۶۰۰۰۰ ماهیانه
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
محبوب

پریموم

تومان ۷۵۰۰۰ ماهیانه
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم

حرفه ای

تومان ۹۹۰۰۰ ماهیانه
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای

عادی

تومان ۳۰۰۰ هفتگی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی
 • امکانات عادی

استاندارد

تومان ۶۰۰۰ هفتگی
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
 • امکانات استاندارد
محبوب

پرمیوم

تومان ۷۵۰۰ هفتگی
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم
 • امکانات پرمیوم

حرفه ای

تومان ۹۹۰۰ هفتگی
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
 • امکانات حرفه ای
question